Төрснийг бүртгэх

Төрснийг бүртгэх

Гадаад Улсад суугаа Монгол Улсын харъяат иргэдийн дундаас төрсөн хүүхдийг эцэг эхийн хүсэлтийг үндэслэн 30 хоногийн дотор бүртгэнэ. Эцэг, эх нь хоёулаа Монгол Улсын иргэн, эсвэл эцэг, эхийн аль нэг нь Монгол Улсын иргэн бол тэдний дундаас төрсөн хүүхдийг бүртгүүлж, төрсний гэрчилгээ авах шаардлагатай. Төрснийг бүртгүүлэхэд дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ.
1.    Эцэг, эхийн өргөдөл /татах/
2.    Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх болон гадаад паспорт
3.    Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ эсвэл баталгаатай хуулбар
4.    Гэрлэлтийн гэрчилгээгүй бол эцэг, эх хоёрын хамтран гаргасан өргөдөл
5.    Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн тодорхойлолт

Close