Байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрүүд

Байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрүүд

Монгол, Казахстаны харилцаа, хамтын ажиллагааг зохицуулж буй 50 орчим Гэрээ, Хэлэлцээр үйлчилж байна.Тэдгээрээс зарим чухал Гэрээ, Хэлэлцээрийг дурдваас:
•    Монгол Улс, БНКазУ-ын хоорондын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны Гэрээ (1993)
•    Монгол Улс, БНКазУ-ын хоорондын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа болон төлбөрийн тухай Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр(1992)
•    Давхар татвараас харилцан чөлөөлөх тухай Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр

Close